MWG45S-3448-GM
 
 

   
   
 
Gear/Motor 3448 (24V 5000rpm ) 3448 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 20 250 0.7 250 0.7  
1 / 27 185 0.9 185 0.9  
1 / 35 145 1.0 145 1.0  
1 / 40 125 1.2 125 1.2  
1 / 47 105 1.3 105 1.3  
1 / 55 90 1.6 90 1.6  
1 / 60 85 1.7 85 1.7  
1 / 70 70 2.0 70 2.0  
   
* 상기 이외의 감속비, 축사양은 요구사항으로 제작가능.
* 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시치수보다 2~20% 적을수 있음.