MWG45S-3660-GM
 
 

   
   
 
Gear/Motor 3660 (24V 5000rpm ) 3660 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 20 250 0.9 250 0.9  
1 / 27 185 1.2 185 1.2  
1 / 35 145 1.6 145 1.6  
1 / 40 125 1.8 125 1.8  
1 / 47 105 2.0 105 2.0  
1 / 55 90 2.5 90 2.5  
1 / 60 85 3.0 85 3.0  
1 / 70 70 3.6 70 3.6  
   
* 상기 이외의 감속비, 축사양은 요구사항으로 제작가능.
* 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시치수보다 2~20% 적을수 있음.