MWG45S-3657-GM
 

   
   
 
Gear/Motor 3657 (24V 5000rpm ) 3657 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 20 250 1.3 250 1.3  
1 / 27 185 1.8 185 1.8  
1 / 35 145 2.3 145 2.3  
1 / 40 125 2.6 125 2.6  
1 / 47 105 3.0 105 3.0  
1 / 55 90 3.6 90 3.6  
1 / 60 85 4.0 85 4.0  
1 / 70 70 4.6 70 4.6  
   
* 상기 이외의 감속비, 축사양은 요구사항으로 제작가능.
* 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시치수보다 2~20% 적을수 있음.