MWG45L-3660-GM
 
 
 
 
 
 
Gear/Motor 3660 (24V 5000rpm ) 3660 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 1250 4.0 20.0 4.0 20.0  
1 / 1500 3.3 20.0 3.3 20.0  
1 / 2000 2.5 20.0 2.5 20.0  
   
* 상기 이외의 감속비, 축사양은 요구사항으로 제작가능.
* 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시치수보다 2~20% 적을수 있음.