MWGF45S-4468-GM
 

   
 
Gear/Motor 4468 (24V 5000rpm ) 4468 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 20 240 2.4 240 2.4  
1 / 27 175 3.2 175 3.2  
1 / 35 135 4.2 135 4.2  
1 / 40 120 4.8 120 4.8  
1 / 47 100 5.6 100 5.6  
1 / 55 90 6.6 90 6.6  
1 / 60 80 7.2 85 7.2  
1 / 70 70 8.4 70 8.4  
   
  * 상기 이외의 감속비, 축사양은 요구사항으로 제작가능.
* 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시치수보다 2~20% 적을수 있음.