MWGF45-4468-GM
 
 
 
   
 
Gear/Motor 4468 (24V 5000rpm ) 4468 (12V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 70 68.5 8.4 68.5 8.4  
1 / 130 37.0 15.6 37.0 15.6  
1 / 200 24.0 23.0 24.0 23.0  
1 / 260 18.5 25.0 18.5 25.0  
1 / 320 15.0 25.0 15.0 25.0  
1 / 450 10.5 25.0 10.5 25.0  
1 / 600 8.0 25.0 8.0 25.0  
1 / 700 7.0 25.0 7.0 25.0  
1 / 1000 5.0 25.0 5.0 25.0  
 
* 상기 이외의 감속비, 축사양은 요구사항으로 제작가능.
* 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시치수보다 2~20% 적을수 있음.